ร่วมงานกับเรา

หน้าหลัก ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 29/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 35-45 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพฯ ทางวิศวกรรม
มีประสบการณ์ตรงในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม , คอนโด ตึกสูง อย่างน้อย 4-5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง การใช้โปรแกรม Mango ERP , โปรแกรม AutoCAD, MS. Project ได้ดี และรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในเรื่องยอดขาย/ยอดโอนของโครงการ
มีความสามารถบริหารโครงการ,งบประมาณ,ต้นทุนต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน / ผู้รับเหมา
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
เซ็นควบคุมงานก่อสร้าง และงานก่อสร้างอื่น ๆ ของโครงการ
ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 29/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายขายและมีประสบการณ์หัวหน้างานขายอย่างน้อย 3-5 ปี กล้าคิด กล้าเสนอแนะ กล้าตัดสินใจ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นหลัก, มีความคิดเชิงระบบ, มีความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

รวบรวม, วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และการตลาดเพื่อวางแผนการทำงานและรายงานต่อผู้บริหาร
บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตาม นโยบายขององค์กร
สร้างและกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้า
วางแผนเป้าการขาย พัฒนางานขายของทีม
ตรวจสอบเอกสารในส่วนของงานขาย
สรุปงานขาย สรุปลูกค้า สรุปยอดขาย
ออกพบลูกค้า ดูแลลูกค้า ทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 29/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

เพศ หญิง อายุ 23-35 ปี
วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
มีทักษะการเจรจาต่อรองสามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี มีใจรักงานขายและงานบริการ
มียานพาหนะส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
มีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้ดี เช่น Line Facebook หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

สร้างยอดขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
นำเสนอขายโครงการบ้าน
จัดทำรายงานการขาย ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน นำเสนอที่ผู้บริหาร
พาลูกค้าชมบ้านตัวอย่างใ ห้บริการหลังการขายลูกค้าที่โอนไปแล้ว
ให้บริการคำแนะนำลูกค้าประสงค์จะยื่นกู้กับธนาคาร

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 30/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
-วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาโยธา/ก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านแผ่น precast หรือการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
-มีความรับผิดชอบสูง ความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มียานพหนะส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ
ควบคุมการผลิตแผ่น precast ตรวจสอบคุณภาพการผลิดแผ่น precast
ควบคุมการติดตั้งแผ่น precast
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 30/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-45 ปี
ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, E-mail เป็นต้น
เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความละเอียดรอบคอบ
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกและมุนษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
บริหารจัดการงานด้านเอกสาร
บันทึกข้อมูล, จัดทำรายงาน และติดตามงาน
งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา : 01 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่ประกาศ : 30/05/2024

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-45 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญการใช้โปรแกรม AutoCad, Sketchup, Lumion​, 3D MAX
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
มีประสบการณ์ออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

รายละเอียด:

ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุและควบคุมงบประมาณ
ตรวจสอบสเปควัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมตรวจสอบ Shop Drawing และวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ผู้รับเหมานำมาเสนอ
ตรวจสอบแบบเพื่อขออนุมัติแบบก่อสร้าง และนำเสนอต่อผู้บริหาร

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติผ่าน E-mail : Hr.sirarom@gmail.com
ID Line : hrsirarom
FACEBOOK : HR Sirarom
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 666 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310